PLA DEMANTENIMENT

Preventiu i inspecció dels recipients a pressió

Els recipients a pressió fabricats en PRFV no requereixen un manteniment continu com passa en els filtres d’acer, però, per raons de seguretat i per perllongar el període de vida al màxim del producte es requereix realitzar inspeccions periòdiques i esmenar les desviacions detectades.


Estanquitat del filtre: assegurar-se que no hi hagi fuites o esquerdes especialment en llocs crítics com les connexions o tapes i boques d'accés i juntes.

Estabilitat del filtre: assegurar-se la correcta anivellació i del bon estat dels ancoratges.

Vàlvula d'alleujament d'aire: assegurar-se que la vàlvula d'alleujament d'aire funciona correctament.

Instal·lació: assegurar-se el bon funcionament de la bateria de vàlvules per a maniobra de rentat, esbandida i filtració.

Estat del llit filtrant: assegurar-se que el nivell de llit filtrant és el correcte i que s'expansiona adequadament el realitzar els rentats.

Pèrduda de càrrega: assegurar-nos que després d'un rentat es recupera de nou la pressió inicial del filtre net.

Degradació ambiental: assegurar que la radiació UV del sol no estigui degradant el filtre i aplicar una capa de pintura en cas necessari.

Canvi de medi filtrant: Quan requereixi canviar el medi filtrant inspeccioni també el bon estat de l'interior del tanc, canonades i especialment col·lectors i crepinas i substitueix-les per noves si s'observa cristal·lització o canvi de color.

Etiqueta: revisi l'estat de l'etiqueta que identifica el filtre i que indica les seves condicions d'ús i sol·liciti una nova si està en mal estat.

Periodicitat i plans de manteniment

La periodicitat de les inspeccions és a criteri de l’usuari, però Poltank recomana realitzar aquestes inspeccions un cop a l’any.

Poltank ofereix als seus clients la possibilitat d’acollir-se un servei d’inspecció i / o pla de manteniment preventiu periòdic fet a mida i segons les necessitats de cada instal·lació.