AVÍS LEGAL I CONDICIONS D’ÚS DEL WEB

POLTANK SAU, (des d’ara “POLTANK”), amb domicili social en Polígon Industrial Poliger Sud Sector I, Sant Jaume de Llierca, (Girona), amb CIF A-17.049.057, és titular de la pàgina web www.poltank.com (d’ara endavant el “Lloc Web”).

ACCÉS I CONDICIONS D’ÚS DEL LLOC WEB

Les presents Condicions d’Ús (d’ara endavant les “condicions”), tenen per finalitat facilitar a l’usuari informació relativa a POLTANK, les seves activitats i productes, notícies publicades, així com les seves diferents àrees de negoci.

Aquest lloc web té caràcter informatiu.

Tant la navegació, com l’accés a la informació publicada al lloc web, suposen l’acceptació com a usuari, sense reserves de cap classe, de totes i cadascuna de les presents condicions. Si no accepta les presents condicions, li preguem s’abstingui d’utilitzar el lloc web i el seu contingut.

POLTANK podrà, en tot moment i sense previ avís, modificar les presents condicions, tot això exposat al lloc web, mitjançant la publicació d’aquestes modificacions en el mateix, amb la finalitat que puguin ser conegudes pels Usuaris, sempre abans de la visita al web.

POLTANK podrà denegar l’accés al web els usuaris que facin un mal ús dels continguts i/o incompleixin qualsevol de les condicions que apareixen al present document.

Accés i Utilització

L’accés al web és gratuït, excepte pel que fa a el cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat per l’usuari.

L’usuari es compromet a fer un ús diligent del Lloc Web, així com de la informació continguda en el mateix, amb total subjecció tant a la normativa aplicable, com a les presents Condicions.

Obligació de fer un ús correcte

Els usuaris són íntegrament responsables de la seva conducta, a l’accedir a la informació del lloc, mentre naveguin o accedeixin a les mateixes, així com després d’haver accedit.

L’Usuari es compromet a la correcta utilització del lloc web i utilitats que se li proporcionin acord amb la Llei, les presents condicions, les instruccions i avisos que se li comuniquin, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i a l’ordre públic .

L’Usuari s’obliga a l’ús exclusiu del lloc web, així com tots els seus continguts, per a fins lícits i no prohibits, que no infringeixin la legalitat vigent i/o puguin resultar lesius dels drets legítims de POLTANK o de qualsevol tercer i/o que puguin causar qualsevol dany o perjudici de manera directa o indirecta.

De conformitat amb el disposat anteriorment, s’entén per contingut sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitador: els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font (des d’ara, tot això el/s “Contingut/es”), de conformitat amb la Llei, les presents condicions, els altres avisos, reglaments d’ús i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptades i l’ordre públic, i, en particular, es compromet a no: reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès; o es realitzi, si és el cas, pels botons habilitats per POLTANK per a xarxes socials. En aquest sentit, l’usuari no podrà suprimir, manipular o de qualsevol forma alterar el “copyright” i altres dades identificadores de la reserva de drets de POLTANK o de qualsevol altres mitjans tècnics establerts per al seu reconeixement.

L’Usuari es compromet, a títol merament enunciatiu i no limitador, a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material propietat d’aquest lloc web, així com a abstenir-se de realitzar actes, que:

 • Indueixin, incitin o promoguin actuacions delictives, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i bons costums generalment acceptats a l’ordre públic;
 • Siguin falsos, ambigus, inexactes, exagerats o extemporanis, de manera que indueixin o puguin induir a error sobre el seu objecte o sobre les intencions o propòsits del comunicant;
 • Es trobin protegits per qualsevol dret de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a tercers, sense que l’Usuari hagi obtingut prèviament dels seus titulars l’autorització necessària per dur a terme l’ús que efectua o pretén efectuar;
 • Constitueixin, si escau, publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial i, en general, que constitueixin competència deslleial o vulnerin les normes reguladores de la protecció de dades de caràcter personal.
 • Incorporin virus o altres elements físics o electrònics que puguin danyar o impedir el normal funcionament de la xarxa, de sistema o d’equips informàtics (hardware i software) de POLTANK.
 • Provoquin per les seves característiques (com ara format o extensió, entre d’altres) dificultats en el normal funcionament dels serveis oferts per aquest lloc web.

L’usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que POLTANK, pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a que queda sotmès en virtut de les presents condicions o de la legislació aplicable en relació amb la utilització del lloc web.

EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT POLTANK

A títol enunciatiu, però no limitatiu, POLTANK no assumirà cap responsabilitat:

 • De la utilització que els usuaris puguin fer dels materials d’aquest lloc web, i/o webs d’enllaç, ja siguin prohibits o permesos, en infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial de continguts del web o de tercers.
 • Dels eventuals danys i perjudicis als Usuaris causats per un funcionament normal o anormal de les eines de recerca, de l’organització o la localització dels continguts i/o accés a el lloc web i, en general, dels errors o problemes que es generin en el desenvolupament o instrumentació dels elements tècnics que el lloc web o un programa faciliti a l’usuari.
 • Dels continguts d’aquelles pàgines a les que els usuaris puguin accedir des d’enllaços inclosos en el lloc web, ja siguin autoritzats o no.

POLTANK informa que no garanteix:

 • Que l’accés a la Web, i/o als webs d’enllaç sigui ininterromput o d’error.
 • Que el contingut o programari a què els usuaris accedeixin a través del lloc web, o de les webs d’enllaç no contingui cap error, virus informàtic o altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el seu sistema o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic o causi un altre tipus de dany;

La informació continguda en el lloc web ha de ser considerada pels usuaris com divulgativa i orientadora, tant pel que fa a la seva finalitat com als seus efectes, motiu pel qual:

POLTANK no garanteix l’exactitud de la informació continguda en el Lloc Web i per tant no assumeixen cap responsabilitat sobre els possibles perjudicis o incomoditats per als usuaris que poguessin derivar alguna inexactitud present en el mateix.

POLÍTICA DE PRIVACITAT: Protecció de dades personals

Per a més informació sobre com tractem les vostres dades personals, si us plau dirigiu-vos a la nostra Política General de Privacitat Web.

UTILITZACIÓ DE COOKIES

Aquest lloc web utilitza cookies. Si voleu saber més informació sobre cookies, si us plau dirigiu-vos a la nostra Política de Cookies.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

POLTANK ostenta tots els drets sobre el contingut, disseny i codi font del Lloc Web i, especialment, amb caràcter enunciatiu, però no limitatiu, sobre les fotografies, imatges, textos, logotips, dissenys, marques, noms comercials i dades que s’inclouen al web o aplicació.

S’adverteix als usuaris que aquests drets estan protegits per la legislació vigent espanyola i internacional relativa a la propietat intel·lectual i industrial.

Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial del lloc web, ni tan sols mitjançant un hiperenllaç, ni de qualsevol dels seus continguts, sense el permís exprés i per escrit de POLTANK.

Així mateix, queda totalment prohibida la còpia, reproducció, adaptació, modificació, distribució, comercialització, comunicació pública i/o qualsevol altra acció que comporti una infracció de la normativa vigent espanyola i/o internacionals en matèria de propietat intel·lectual i/o industrial, així com l’ús dels continguts del web o aplicació si no és amb la prèvia autorització expressa i per escrit de POLTANK.

POLTANK informa que no concedeix llicència o autorització implícita sobre els drets de propietat intel·lectual i/o industrial o sobre qualsevol altre dret o propietat relacionada, directament o indirectament, amb els continguts inclosos a la web o aplicació.

GUIA D’ÚS SEGUR:

Phishing

No utilitzeu enllaços incorporats en e-mails o pàgines web de tercers per accedir a aquest lloc web. Periòdicament es detecten enviaments de correus massius indiscriminats, remesos des d’adreces electròniques falses, amb l’únic objectiu d’aconseguir informació confidencial dels Usuaris. A aquesta tècnica se la coneix amb el nom de “PHISHING”. POLTANK declina qualsevol responsabilitat aliena a això.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

L’accés i utilització del lloc web es regirà i interpretarà de conformitat amb la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia que pogués sorgir entre POLTANK i els usuaris del lloc web, serà dirimida, davant els jutjats i tribunals de el domicili de l’usuari, i amb renúncia expressa de les parts al seu propi fur, en el cas que siguin empreses, pels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.